Zakłady mięsne
Produkcja sucha
Produkcja mokra (media nieorganiczne)
Produkcja mokra (media organiczne)
Środowiska agresywne
Breston PM88
Zacierana posadzka polimocznikowa

Czteroskładnikowy system posadzki polimocznikowo-poliuretanowej dedykowany dla obiektów produkcji spożywczej, dla stref produkcji mokrej.

System polimocznikowy zacieranej Breston PM88 przeznaczony jest do realizacji posadzek na obiektach przemysłu spożywczego, gdzie występuje jednocześnie bardzo wysokiej natężenie ruchu oraz posadzka nieustannie podawana jest działaniom ścieku produkcyjnego zmieszanego z gorąco wodą z popłuczyn. Są to m.in.:

 • zakłady drobiarskie,
 • rzeźnie,
 • zakłady przetwórstwa ryb,
 • zakłady produkcji karmy dla zwierząt,
 • mleczarnie.

W porównaniu do obecnych na rynku systemów poliuretanowo-cementowych dedykowanych dla przemysłu spożywczego system Breston PM88 odznacza się zwiększonym stosunkiem polimocznika do poliuretanu – co przekłada się na wyższą odporność chemiczną wykonanej posadzki. Posadzka wykonywana może być w przedziale grubości od 6 do 12mm. Wraz z wzrostem grubości zwiększa się tolerancja temperaturowa posadzki, dla posadzki grubości 12mm odporność termiczna sięga 120 ºC.

 

Wymagania środowiska pracy:
Temperatura podłoża:8 – 30 ºC
Dopuszczalne przy aplikacji chwilowy (do 8h) zakres temperatur powietrza od 5 do 40 °C
Wilgotność:poniżej 95 %
Uwagi:Brak przeciągów, zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, zwłaszcza przed poranną aplikacją.

 

Wymagania dotyczące podłoża:
Przygotowanie:podłoże oczyszczone z mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń przez frezowanie. Dylatacje konstrukcyjne pogłębione i pogrubione.
miejsca styku różnych podłoży, obwiednie pól posadzki oraz dylatację – naciąć kotwy mechaniczne posadzki w celu poprawy przyczepności (dokładne info w karcie technicznej).
usunięcie betonu zawierającego produkty ropopochodne.
Geometria:wymagane spadki wykonane na podłożu betonowym,
dopuszczalne odchylenie na łacie 2m maksymalnie 6mm (odchylenie nie może niwelować występujących spadków)
Temperatura:minimum 3 ºC powyżej punktu rosy
Wilgotność:poniżej 6%
Wytrzymałość:min. 1,5 MPa (badanie Pull-Off)

 

Właściwości aplikacyjne:
Proporcje mieszania:3,0 : 3,5 : 12,5 : 0,5  (A : B : C : D)
Czas aplikacji:do 15 minut (próbka 100g)
Czas nanoszenia kolejnych warstw:6 godzin
Czas po którym możliwa jest eksploatacja:6 godzin (ruch pieszy)
48 godzin (pełny ruch)
Opakowanie handlowe:7,5 kg (komplet) – Breston PM10
19,5 kg (komplet) – Breston PM85

 

Wykonanie:

Posadzka wylewana: Grubopowłokowa wersja posadzki skierowana dla obiektów o dużym natężeniu ruchu.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść warstwę gruntującą. Zużycie gruntu: ok. 0,3 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Wykonanie posadzki – po utwardzeniu gruntu na powierzchnie nanieść możliwe najszybciej pożądaną grubość masy posadzkowej Breston PM88, w celu ujednolicenia grubości stosować profile stalowe lub skrzynie dystansowe. Następnie odpowietrzyć posadzkę przy użyciu wałka kolcowego. Zużycie farby: ok. 2,0 kg/m2/mm grubości posadzki.

 

UWAGA:
Przedstawione wyżej propozycję są wskazówkami, każdy obiekt jednak cechuje się indywidualnymi wymaganiami. W celu najlepszego doboru rozwiązania do przypadku polecamy kontakt z Przedstawicielstwem Breston.

Ceglasto Czerwony
RAL 3016
Szary Błętkitny
RAL 7001
Szary Beżowy
RAL 7032
Szary Agatowy
RAL 7038
Popielaty Pirytowy
RAL 7040
 1. Dostawa towaru
  1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji chyba, że BRESTON K. DRĄG SP. J., w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.

  2. W przypadku, gdy BRESTON K. DRĄG SP. J. organizuje transport zamówionego towaru (koszty transportu są po stronie Kupującego), jego dostawa następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.

  3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić ilość towaru oraz czy towar nie posiada wad, odebrać komplet dokumentów związanych z dostarczanym towarem oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.

  4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez BRESTON K. DRĄG SP. J. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez BRESTON K. DRĄG SP. J. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

 2. Warunki płatności
  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

  2. BRESTON K. DRĄG SP. J. wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru przez Kupującego lub odbioru towaru przez spedycję.

  3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BRESTON K. DRĄG SP. J. odpowiednią kwotą pieniężną.

  4. Zgłoszenie reklamacji, co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi BRESTON K. DRĄG SP. J. co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.

  5. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę BRESTON K. DRĄG SP. J..

  6. W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba trzecia wymaganym dokumentem jest cesja wierzytelności.

 3. Rękojmia i gwarancja
  1. BRESTON K. DRĄG SP. J. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów (z magazynu, od spedycji) będących przedmiotem umowy, do ich zbadania, co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym.

  3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich BRESTON K. DRĄG SP. J. niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 3 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. e-mail i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu.

  4. Ewentualne wady, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone BRESTON K. DRĄG SP. J. w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia.

  5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela BRESTON K. DRĄG SP. J. (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych wyrobów.

  6. Po zbadaniu przez upoważnionego przedstawiciela spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. reklamowanego towaru sporządzony zostanie przez strony w dwóch egzemplarzach stosowny protokół, w którym zawarty zostanie opis przedmiotu reklamacji. Protokół będzie podstawą do rozpatrzenia zasadności reklamacji. Protokół należy podpisać przez przedstawicieli stron.

  7. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, BRESTON K. DRĄG SP. J. podjęte zostaną kroki w celu obniżenia ceny produktu lub wymiany na nową partię.

  8. Kupujący nie może bez zgody BRESTON K. DRĄG SP. J. podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.

  9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności.

  10. BRESTON K. DRĄG SP. J. jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w terminie, uzależnionym od możliwości BRESTON K. DRĄG SP. J. oraz potrzeb Kupującego.

  11. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego wytycznych BRESTON K. DRĄG SP. J. odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.

  12. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  13. Ulotki i inne materiały promocyjne BRESTON K. DRĄG SP. J. nie mogą być uznane za oświadczenie gwarancyjne.

  14. Gwarancje na materiały w zastosowaniach ciągłego kontaktu tych materiałów z agresywnymi związkami chemicznymi  zbiorniki magazynujące, wymaga pisemnej akceptacji przez BRESTON K. DRĄG SP. J. po podaniu przez Kupującego danych o stosowanych środkach chemicznych, ich stężeniu i temperaturze pracy.

 4. Odstąpienie od realizacji zamówienia
  1. Towar nieodebrany przez Kupującego, o ile znajduje się w ciągłej sprzedaży, nie obciąża Kupującego żadnymi kosztami.

  2. Na nieodebrany towar, który został przygotowany na specjalne życzenie klienta, a klient został o tym na piśmie poinformowany, BRESTON K. DRĄG SP. J. ma prawo żądać pełnej płatności.

Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Kwas siarkowy 20% odporny
Kwas siarkowy 50% odporny
Kwas siarkowy 70% odporny
Kwas siarkowy 98% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas solny 20% odporny
Kwas solny 37% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas azotowy 20% odporny
Kwas azotowy 40% nieodporny
Kwas azotowy 65% nieodporny
Kwas fosforowy 20% odporny
Kwas fosforowy 50% odporny
Kwas fosforowy 85% odporny
Kwas fosforowy 100% odporny
Kwas chromowy 20% odporny
Kwas octowy 10% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas octowy 100% nieodporny
Kwas mlekowy 3% odporny
Kwas mlekowy 10% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Wodorotlenek sodu 20% odporny
Wodorotlenek sodu 50% odporny
Wodorotlenek amonu 25% odporny
Wodorotlenek wapnia (all) odporny
Węglan wapnia (szlam) odporny
Węglan sodu 25% odporny
Chlorek sodu (all) odporny
Chlorek żelaza (II) (all) odporny
Chlorek żelaza (III) (all) odporny
Siarczan amonu (all) odporny
Azotan sodu (all) odporny
Podchloryn sodu 15% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Benzyna ołowiowa odporny
Benzyna bezołowiowa odporny
Nafta odporny
Olej opałowy odporny
Olej napędowy odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Ksylen odporny
Toluen odporny
Aceton 10% odporny
Aceton 100% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Chlorek metylenu nieodporny
MEK (keton etylowo-metylowy) krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Benzen krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Styren krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Alkohol etylowy 40% odporny
Alkohol etylowy 96% odporny
Alkohol metylowy 100% odporny
Perhydrol 3% odporny
Perhydrol 30% odporny
Woda demineralizowana odporny
Olej mineralny odporny
Nasi klienci