Breston PE103

Produkcja sucha
Produkcja mokra (media nieorganiczne)
Produkcja mokra (media organiczne)
Środowiska agresywne
Breston PE103
Chemoodporna posadzka epoksydowa

Dwuskładnikowy system posadzkowy na bazie żywicy epoksydowej, chemoodporny  do wykonywania barwnych posadzek żywicznych o zróżnicowanej strukturze np.:  cienkopowłokowych,  malowanych,  antypoślizgowych bądź samorozlewnych gładkich. Wykonana posadzka posiada bardzo dobrą odporność chemiczną oraz estetykę.

Powłoka epoksydowa Breston PE103 przeznaczona jest do zabezpieczania posadzek:

 • hal przemysłowych gdzie odbywają się procesy obróbki chemicznej,
 • warsztatów i serwisów gdzie posadzka jest narażona na degradacje z uwagi na częsty kontakt z olejami,
 • myjni samochodowych gdzie posadzka pracuje w ciągłym kontakcie z wodą i detergentami,
 • hal produkcji spożywczej gdzie posadzka jest zoobligowana posiadać stosowne atesty higieniczne oraz musi być łatwa w utrzymaniu czystości.

Posadzka epoksydowa Breston PE103 charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną w kategorii materiałów epoksydowych oraz mechaniczną, która dodatkowo może być wzmocniona przez zastosowanie zasypu kruszywem. Standardowym materiałem wykorzystywanym do zasypywania posadzki jest piasek kwarcowy, w przypadku ekstermalnych wymagań odporności można wykorzystać materiały o wiekszej twardości niż kwarc, np. węglik krzemu. Posadzka posiada standardową odporność chemiczną w klasie epoksydów – jest odporna na zaleganie na powierzchni wodnych roztworów  kwasów nieorganicznych, zasad, alkoholu etylowego, benzyn, oleju napędowego, olejów spożywczych.

 

Wymagania środowiska pracy:
Temperatura podłoża:8 – 30 ºC
Dopuszczalne przy aplikacji chwilowy (do 8h) zakres temperatur powietrza od 5 do 40 °C
Wilgotność:poniżej 85 %
Uwagi:Brak przeciągów, zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, zwłaszcza przed poranną aplikacją.

 

Wymagania dotyczące podłoża:
Przygotowanie:podłoże oczyszczone z mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń przez szlifowanie/śrutowanie/obróbkę strumieniowo-ścierną,
usunięcie betonu zawierającego produkty ropopochodne.
Geometria:wymagane spadki wykonane na podłożu betonowym,
dopuszczalne odchylenie na łacie 2m maksymalnie 6mm (odchylenie nie może niwelować występujących spadków)
Temperatura:minimum 3 ºC powyżej punktu rosy
Wilgotność:poniżej 4% (dla gruntu Breston GE15)
poniżej 10% (dla gruntu Breston GE14)
Wytrzymałość:min. 1,5 MPa (badanie Pull-Off)

 

Właściwości aplikacyjne:
Proporcje mieszania:5 : 1 (A : B)
Czas aplikacji:do 30 minut (próbka 100g)
Czas nanoszenia kolejnych warstw:8 godzin
Czas po którym możliwa jest eksploatacja:48 godzin (ruch pieszy)
7 dni (pełny ruch)
Opakowanie handlowe:30 kg (komplet) – Breston GE15 / Breston GE14
24 kg (komplet) – Breston PE103

 

Wykonanie:

Posadzka cienkowarstwowa:  Posadzka dedykowana obiektom o małym natężeniu ruchu, używana jako zabezpieczenie betonu przed nasiąkaniem.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść min. 1 warstwę gruntu w celu dokładnego zamknięcia porów w betonie. Zużycie gruntu: ok. 0,3 – 0,5 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Lakierowanie – po utwardzeniu warstwy gruntującej nanieść za pomocą wałka malarskiego co najmniej 2 warstwy Breston PE103 w odpowiednim odstępie czasowym. Zużycie farby: ok. 0,3 – 0,4 kg/m2 na warstwę.

 

Posadzka antypoślizgowa: Grubopowłokowa wersja posadzki skierowana dla obiektów o dużym natężeniu ruchu – zarówno pieszym jak i kołowym.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść warstwę gruntującą, niezwłocznie po aplikacji gruntu przesypać posadzkę naturalnym suszonym piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4 – 0,8 mm i odczekać do utwardzenia żywicy (opcjonalnie). Zużycie gruntu: ok. 0,3 – 0,5 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Zasypywanie posadzki – po utwardzeniu należy odkurzyć posadzkę usuwając cały niezwiązany żywicą piasek kwarcowy. Na powierzchnie posadzki należy nanieść warstwę farby Breston PE103 z jednoczesnym zasypaniem nieutwardzonej farby piaskiem kwarcowym. W zależności od obciążeń jakim będzie poddawana posadzka można nanieść więcej niż podstawowe 2 warstwy. Zużycie farby: ok. 0,5 – 0,7 kg/m2 na warstwę zasypywaną.
 • Lakierowanie – po utwardzeniu warstwy konstrukcyjnej podłoże należy odkurzyć w celu usunięcia niezwiązanego z farbą kruszywa kwarcowego. Następnie nanieść warstwę lakierniczą Breston PE103 za pomocą wałka malarskiego.  Zalecane jest dwukrotne lakierowanie posadzki w celu zamknięcia kruszywa kwarcowego wewnątrz posadzki. W celu złagodzenia stopnia antypoślizgowości posadzki można nanosić więcej warstw lakierniczych Breston PE103. Zużycie farby: ok. 0,3 – 0,4 kg/m2 na warstwę.

UWAGA:
Przedstawione wyżej propozycję są wskazówkami, każdy obiekt jednak cechuje się indywidualnymi wymaganiami. W celu najlepszego doboru rozwiązania do przypadku polecamy kontakt z Przedstawicielstwem Breston.

Ivory
RAL 1014
Żółty Sygnałowy
RAL 1023
Pomarańczowy Sygnałowy
RAL 2010
Niebieski Średni
RAL 5015
Zielony Soczysty
RAL 6010
Seledynowy Groszkowy
RAL 6011
Zielono Żółty
RAL 6018
Szary Błętkitny
RAL 7001
Szary Beżowy
RAL 7032
Szary Jasny
RAL 7035
Szary Agatowy
RAL 7038
Popielaty Pirytowy
RAL 7040
Szary Jasny
RAL 7042
Brązowy Miodowy
RAL 8003
Brązowy Blady
RAL 8025
Biały Sygnałowy
RAL 9003
 1. Dostawa towaru
  1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji chyba, że BRESTON K. DRĄG SP. J., w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.

  2. W przypadku, gdy BRESTON K. DRĄG SP. J. organizuje transport zamówionego towaru (koszty transportu są po stronie Kupującego), jego dostawa następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.

  3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić ilość towaru oraz czy towar nie posiada wad, odebrać komplet dokumentów związanych z dostarczanym towarem oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.

  4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez BRESTON K. DRĄG SP. J. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez BRESTON K. DRĄG SP. J. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

 2. Warunki płatności
  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

  2. BRESTON K. DRĄG SP. J. wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru przez Kupującego lub odbioru towaru przez spedycję.

  3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BRESTON K. DRĄG SP. J. odpowiednią kwotą pieniężną.

  4. Zgłoszenie reklamacji, co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi BRESTON K. DRĄG SP. J. co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.

  5. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę BRESTON K. DRĄG SP. J..

  6. W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba trzecia wymaganym dokumentem jest cesja wierzytelności.

 3. Rękojmia i gwarancja
  1. BRESTON K. DRĄG SP. J. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów (z magazynu, od spedycji) będących przedmiotem umowy, do ich zbadania, co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym.

  3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich BRESTON K. DRĄG SP. J. niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 3 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. e-mail i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu.

  4. Ewentualne wady, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone BRESTON K. DRĄG SP. J. w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia.

  5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela BRESTON K. DRĄG SP. J. (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych wyrobów.

  6. Po zbadaniu przez upoważnionego przedstawiciela spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. reklamowanego towaru sporządzony zostanie przez strony w dwóch egzemplarzach stosowny protokół, w którym zawarty zostanie opis przedmiotu reklamacji. Protokół będzie podstawą do rozpatrzenia zasadności reklamacji. Protokół należy podpisać przez przedstawicieli stron.

  7. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, BRESTON K. DRĄG SP. J. podjęte zostaną kroki w celu obniżenia ceny produktu lub wymiany na nową partię.

  8. Kupujący nie może bez zgody BRESTON K. DRĄG SP. J. podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.

  9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności.

  10. BRESTON K. DRĄG SP. J. jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w terminie, uzależnionym od możliwości BRESTON K. DRĄG SP. J. oraz potrzeb Kupującego.

  11. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego wytycznych BRESTON K. DRĄG SP. J. odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.

  12. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  13. Ulotki i inne materiały promocyjne BRESTON K. DRĄG SP. J. nie mogą być uznane za oświadczenie gwarancyjne.

  14. Gwarancje na materiały w zastosowaniach ciągłego kontaktu tych materiałów z agresywnymi związkami chemicznymi  zbiorniki magazynujące, wymaga pisemnej akceptacji przez BRESTON K. DRĄG SP. J. po podaniu przez Kupującego danych o stosowanych środkach chemicznych, ich stężeniu i temperaturze pracy.

 4. Odstąpienie od realizacji zamówienia
  1. Towar nieodebrany przez Kupującego, o ile znajduje się w ciągłej sprzedaży, nie obciąża Kupującego żadnymi kosztami.

  2. Na nieodebrany towar, który został przygotowany na specjalne życzenie klienta, a klient został o tym na piśmie poinformowany, BRESTON K. DRĄG SP. J. ma prawo żądać pełnej płatności.

Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Kwas siarkowy 20% odporny
Kwas siarkowy 50% odporny
Kwas siarkowy 70% odporny
Kwas siarkowy 98% nieodporny
Kwas solny 20% odporny
Kwas solny 37% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas azotowy 20% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas azotowy 40% nieodporny
Kwas azotowy 65% nieodporny
Kwas fosforowy 20% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas fosforowy 50% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas fosforowy 85% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas fosforowy 100% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas chromowy 20% nieodporny
Kwas octowy 10% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas octowy 100% nieodporny
Kwas mlekowy 3% odporny
Kwas mlekowy 10% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Wodorotlenek sodu 20% odporny
Wodorotlenek sodu 50% odporny
Wodorotlenek amonu 25% odporny
Wodorotlenek wapnia (all) odporny
Węglan wapnia (szlam) odporny
Węglan sodu 25% odporny
Chlorek sodu (all) odporny
Chlorek żelaza (II) (all) odporny
Chlorek żelaza (III) (all) odporny
Siarczan amonu (all) odporny
Azotan sodu (all) odporny
Podchloryn sodu 15% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Benzyna ołowiowa krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Benzyna bezołowiowa krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Nafta krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Olej opałowy krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Olej napędowy krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Ksylen odporny
Toluen krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Aceton 10% odporny
Aceton 100% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Chlorek metylenu nieodporny
MEK (keton etylowo-metylowy) nieodporny
Benzen nieodporny
Styren nieodporny
Alkohol etylowy 40% odporny
Alkohol etylowy 96% odporny
Alkohol metylowy 100% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Perhydrol 3% odporny
Perhydrol 30% nieodporny
Woda demineralizowana odporny
Olej mineralny odporny
Nasi klienci