Elastyczność
Odporność na ścieranie
Odporność na wysoką agresję chemiczną
Odporność na temperaturę
Breston LE50
Termoodporna laminat epoksy-nowolakowa

Termooodporny laminat epoksy-nowolakowy ze wzmocnieniem szklanym; o wysokiej chemoodporności w podwyższonych temperaturach, zapewniający pełną szczelność.

Laminat epoksy-nowolakowy Breston LE50 dedykowany jest dla zabezpieczenia podłoży betonowych i stalowych przed korozją chemiczną wynikającą z działania gorących mediów – m.in. wody przemysłowej w temperaturze wrzenia (ok. 100 stopni Celsjusza). Laminat posiada bardzo szeroką chemoodporność nawet w podwyższonych temperaturach pracy. Powłoka oprócz bardzo wysokich parametrów odporności chemicznej charakteryzuje się dobrą mechaniką (odporność na ścieranie; udarność). W celu zwiększenia użytkowości powłoki można ją wykonać w wersji antypoślizgowej.

 

Wymagania środowiska pracy:
Temperatura podłoża:8 – 30 ºC
Dopuszczalne przy aplikacji chwilowy (do 8h) zakres temperatur powietrza od 5 do 40 °C
Wilgotność:poniżej 85 %
Uwagi:Brak przeciągów, zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, zwłaszcza przed poranną aplikacją.

 

Wymagania dotyczące podłoża:
Przygotowanie:podłoże oczyszczone z mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń przez szlifowanie/śrutowanie/obróbkę strumieniowo-ścierną,
usunięcie betonu zawierającego produkty ropopochodne.
Geometria:wymagane spadki wykonane na podłożu betonowym,
dopuszczalne odchylenie na łacie 2m maksymalnie 6mm (odchylenie nie może niwelować występujących spadków)
Temperatura:minimum 3 ºC powyżej punktu rosy
Wilgotność:poniżej 4% (dla gruntu Breston GE27 – rekomendowany dla pracy przy ciągłym obciążeniu temperaturowym powyżej 50 ºC )
poniżej 10% (dla gruntu Breston GE14)
Wytrzymałość:min. 1,5 MPa (badanie Pull-Off)

 

Wymagania dotyczące innych podłoży:
Stal:podłoże oczyszczone poprzez piaskowanie lub hydropiaskowanie do stopnia czystości Sa 2 1/2.
Ocynk:odtłuszczenie i zmatowienie drobną włókniną ścierną
Aluminium:odtłuszczenie i zmatowienie drobną włókniną ścierną, lub obróbka chemiczna

 

Właściwości aplikacyjne:
Proporcje mieszania:4 : 1 (A : B)
Czas aplikacji:do 60 minut (próbka 100g)
Czas nanoszenia kolejnych warstw:8 – 24 godzin
Czas po którym możliwa jest eksploatacja:48 godzin (ruch pieszy)
7 dni (pełny ruch)
Opakowanie handlowe:30 kg (komplet) – Breston GE15 / Breston GE14
25 kg (komplet) – Breston GE27
25 kg (komplet) – Breston LE50

 

Wykonanie:

Laminat chemoodporny: Powłoka dedykowana do wykonywania na powierzchni tac awaryjnych zbiorników, zabezpieczania powierzchni pionowych, sufitów oraz wnętrz zbiorników.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść min. 1 warstwę gruntu w celu dokładnego zamknięcia porów w betonie. Zużycie gruntu: ok. 0,3 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Ułożenie laminatu – na powierzchnie nanieść warstwę żywicy winyloestrowej Breston LE50 na grubość ok. 0,2mm (tj. zużycie ok. 0,3 kg/m2), następnie niezwłocznie na warstwie żywicy rozłożyć matę szklaną, powstały laminat wałkować i dosycić żywicą LE50 do momentu powstania na powierzchni filmu żywicy winyloestrowej.
 • Ułożenie warstwy doszczelniającej – na powierzchnie nanieść warstwę żywicy winyloestrowej Breston LE50 na grubość ok. 0,2mm (tj. zużycie ok. 0,3 kg/m2), następnie niezwłocznie na warstwie żywicy rozłożyć welon szklany,  następnie laminat wałkować i dosycić żywicą LE50 do momentu powstania na powierzchni filmu żywicy winyloestrowej.
 • Lakierowanie – po utwardzeniu warstwy gruntującej nanieść za pomocą wałka malarskiego co najmniej 2 warstwy Breston LE50 (lakier bezbarwny) lub Breston CE1115 (wersja barwna) w odpowiednim odstępie czasowym. Zużycie farby: ok. 0,3 kg/m2 na warstwę.
IMAGE

 

Posadzka antypoślizgowa: Grubopowłokowa wersja laminatu zawierająca warstwy konstrukcyjne posadzkowe, skierowana dla obiektów o dużym natężeniu ruchu – zarówno pieszym jak i kołowym.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść min. 1 warstwę gruntu w celu dokładnego zamknięcia porów w betonie. Przed rozpoczęciem dalszych prac pozostawić grunt do utwardzenia. Zużycie gruntu: ok. 0,3 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Ułożenie laminatu – na powierzchnie nanieść warstwę żywicy winyloestrowej Breston LE50 na grubość ok. 0,2mm (tj. zużycie ok. 0,3 kg/m2), następnie niezwłocznie na warstwie żywicy rozłożyć matę szklaną, powstały laminat wałkować i dosycić żywicą LE50 do momentu powstania na powierzchni filmu żywicy winyloestrowej.
 • Ułożenie warstwy doszczelniającej – na powierzchnie nanieść warstwę żywicy winyloestrowej Breston LE50 na grubość ok. 0,2mm (tj. zużycie ok. 0,3 kg/m2), następnie niezwłocznie na warstwie żywicy rozłożyć welon szklany,  następnie laminat wałkować i dosycić żywicą LE50 do momentu powstania na powierzchni filmu żywicy winyloestrowej.
 • Zasypywanie posadzki – po utwardzeniu należy odkurzyć posadzkę usuwając cały niezwiązany żywicą piasek kwarcowy. Na powierzchnie posadzki należy nanieść kolejną warstwę żywicy Breston LE50 z jednoczesnym zasypaniem nieutwardzonego spoiwa piaskiem kwarcowym. W zależności od obciążeń jakim będzie poddawana posadzka można nanieść więcej niż podstawowe 2 warstwy. Zużycie farby: ok. 0,7 kg/m2 na warstwę zasypywaną.
 • Lakierowanie – po utwardzeniu warstwy konstrukcyjnej podłoże należy odkurzyć w celu usunięcia niezwiązanego z posadzką kruszywa kwarcowego. Następnie nanieść warstwę lakierniczą Breston LE50 (lakier bezbarwny) lub Breston CE115 (wersja barwna) za pomocą wałka malarskiego.  Zalecane jest dwukrotne lakierowanie posadzki w celu zamknięcia kruszywa kwarcowego wewnątrz posadzki. W celu złagodzenia stopnia antypoślizgowości posadzki można nanosić więcej warstw lakierniczych. Zużycie: ok. 0,3 kg/m2 na warstwę.
IMAGE

UWAGA:
Przedstawione wyżej propozycję są wskazówkami, każdy obiekt jednak cechuje się indywidualnymi wymaganiami. W celu najlepszego doboru rozwiązania do przypadku polecamy kontakt z Przedstawicielstwem Breston.

Lakier Breston LE25 (Transparenty)
-
Lakier Breston CE115 (Popielaty)
-
 1. Dostawa towaru
  1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji chyba, że BRESTON K. DRĄG SP. J., w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.

  2. W przypadku, gdy BRESTON K. DRĄG SP. J. organizuje transport zamówionego towaru (koszty transportu są po stronie Kupującego), jego dostawa następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.

  3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić ilość towaru oraz czy towar nie posiada wad, odebrać komplet dokumentów związanych z dostarczanym towarem oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.

  4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez BRESTON K. DRĄG SP. J. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez BRESTON K. DRĄG SP. J. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

 2. Warunki płatności
  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

  2. BRESTON K. DRĄG SP. J. wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru przez Kupującego lub odbioru towaru przez spedycję.

  3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BRESTON K. DRĄG SP. J. odpowiednią kwotą pieniężną.

  4. Zgłoszenie reklamacji, co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi BRESTON K. DRĄG SP. J. co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.

  5. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę BRESTON K. DRĄG SP. J..

  6. W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba trzecia wymaganym dokumentem jest cesja wierzytelności.

 3. Rękojmia i gwarancja
  1. BRESTON K. DRĄG SP. J. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów (z magazynu, od spedycji) będących przedmiotem umowy, do ich zbadania, co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym.

  3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich BRESTON K. DRĄG SP. J. niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 3 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. e-mail i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu.

  4. Ewentualne wady, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone BRESTON K. DRĄG SP. J. w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia.

  5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela BRESTON K. DRĄG SP. J. (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych wyrobów.

  6. Po zbadaniu przez upoważnionego przedstawiciela spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. reklamowanego towaru sporządzony zostanie przez strony w dwóch egzemplarzach stosowny protokół, w którym zawarty zostanie opis przedmiotu reklamacji. Protokół będzie podstawą do rozpatrzenia zasadności reklamacji. Protokół należy podpisać przez przedstawicieli stron.

  7. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, BRESTON K. DRĄG SP. J. podjęte zostaną kroki w celu obniżenia ceny produktu lub wymiany na nową partię.

  8. Kupujący nie może bez zgody BRESTON K. DRĄG SP. J. podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.

  9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności.

  10. BRESTON K. DRĄG SP. J. jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w terminie, uzależnionym od możliwości BRESTON K. DRĄG SP. J. oraz potrzeb Kupującego.

  11. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego wytycznych BRESTON K. DRĄG SP. J. odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.

  12. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  13. Ulotki i inne materiały promocyjne BRESTON K. DRĄG SP. J. nie mogą być uznane za oświadczenie gwarancyjne.

  14. Gwarancje na materiały w zastosowaniach ciągłego kontaktu tych materiałów z agresywnymi związkami chemicznymi  zbiorniki magazynujące, wymaga pisemnej akceptacji przez BRESTON K. DRĄG SP. J. po podaniu przez Kupującego danych o stosowanych środkach chemicznych, ich stężeniu i temperaturze pracy.

 4. Odstąpienie od realizacji zamówienia
  1. Towar nieodebrany przez Kupującego, o ile znajduje się w ciągłej sprzedaży, nie obciąża Kupującego żadnymi kosztami.

  2. Na nieodebrany towar, który został przygotowany na specjalne życzenie klienta, a klient został o tym na piśmie poinformowany, BRESTON K. DRĄG SP. J. ma prawo żądać pełnej płatności.

Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C (dla lakieru Breston LE50)
Kwas siarkowy 20% odporny
Kwas siarkowy 50% odporny
Kwas siarkowy 70% odporny
Kwas siarkowy 98% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas solny 20% odporny
Kwas solny 37% odporny
Kwas azotowy 20% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas azotowy 40% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas azotowy 65% nieodporny
Kwas fosforowy 20% odporny
Kwas fosforowy 50% odporny
Kwas fosforowy 85% odporny
Kwas fosforowy 100% odporny
Kwas chromowy 20% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas octowy 10% odporny
Kwas octowy 100% nieodporny
Kwas mlekowy 3% odporny
Kwas mlekowy 10% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C (dla lakieru Breston LE50)
Wodorotlenek sodu 20% odporny
Wodorotlenek sodu 50% odporny
Wodorotlenek amonu 25% odporny
Wodorotlenek wapnia (all) odporny
Węglan wapnia (szlam) odporny
Węglan sodu 25% odporny
Chlorek sodu (all) odporny
Chlorek żelaza (II) (all) odporny
Chlorek żelaza (III) (all) odporny
Siarczan amonu (all) odporny
Azotan sodu (all) odporny
Podchloryn sodu 15% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C (dla lakieru Breston LE50)
Benzyna ołowiowa odporny
Benzyna bezołowiowa odporny
Nafta odporny
Olej opałowy odporny
Olej napędowy odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C (dla lakieru Breston LE50)
Ksylen odporny
Toluen odporny
Aceton 10% odporny
Aceton 100% nieodporny
Chlorek metylenu nieodporny
MEK (keton etylowo-metylowy) nieodporny
Benzen krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Styren krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Alkohol etylowy 40% odporny
Alkohol etylowy 96% odporny
Alkohol metylowy 100% odporny
Perhydrol 3% odporny
Perhydrol 30% nieodporny
Woda demineralizowana odporny
Woda gorąca odporny
Olej mineralny odporny
Nasi klienci