Breston PV347AS

Obiekty Przerobu Substancji Utleniających
Produkcja sucha
Produkcja mokra (media nieorganiczne)
Produkcja mokra (media organiczne)
Środowiska agresywne
Breston PV347AS

Wieloskładnikowy system posadzki winyloestrowo-nowolakowej antyelektrostatycznej o bardzo wysokiej odporności chemicznej, dedykowany dla obiektów przemysłu chemicznego.

System posadzki winyloestrowej Breston PV347AS został stworzony z myślą o zabezpieczaniu podłoża betonowego w obiektach przemysłu chemicznego gdzie istnieje konieczność wykonania posadzki nieiskrzącej, m.in.:

 • hal technologicznych, w szczególności powierzchnie znajdujące się pod linią technologiczną gdzie występuje ryzyko zalegania medium łatwopalne / wybuchowe,
 • galwanizerni i ocynkowni, z uwagi na bardzo wysoką chemoodporność nawet w podwyższonych temperaturach.
 • tac awaryjnych zbiorników, gdzie obszar jednocześnie jest użytkowany przez załogę – prace serwisowe lub czynności kontrolne,
 • etażerki instalacji produkcji materiałów organicznych, w szczególności kwasów.

Posadzka winyloestrowa oprócz bardzo wysokich parametrów odporności chemicznej charakteryzuje się dobrą mechaniką – odporność na ścieranie; udarność.

 

Wymagania środowiska pracy:
Temperatura podłoża:15 – 30 ºC
Dopuszczalne przy aplikacji chwilowy (do 8h) zakres temperatur powietrza od 5 do 40 °C
Wilgotność:poniżej 75 %
Uwagi:Brak przeciągów, zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, zwłaszcza przed poranną aplikacją.

 

Wymagania dotyczące podłoża:
Przygotowanie:podłoże oczyszczone z mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń przez szlifowanie/śrutowanie/obróbkę strumieniowo-ścierną,
usunięcie betonu zawierającego produkty ropopochodne.
Geometria:wymagane spadki wykonane na podłożu betonowym,
dopuszczalne odchylenie na łacie 2m maksymalnie 6mm (odchylenie nie może niwelować występujących spadków)
Temperatura:minimum 3 ºC powyżej punktu rosy
Wilgotność:poniżej 4%
Wytrzymałość:min. 1,5 MPa (badanie Pull-Off)

 

Właściwości aplikacyjne:
Proporcje mieszania:zmienne, zależne od warunków
Czas aplikacji:do 30 minut (próbka 100g)
Czas nanoszenia kolejnych warstw:1 – 24 godzin
Czas po którym możliwa jest eksploatacja:48 godzin (ruch pieszy)
7 dni (pełny ruch)
Opakowanie handlowe:15,3 kg (komplet) – Breston GV30
20 kg (skł.A) – Breston LV347
20,25 kg (komplet) – Breston CV347AS

 

Wykonanie:

Posadzka antypoślizgowa: Grubopowłokowa wersja posadzki zawierająca przekład laminatowy, skierowana dla obiektów o dużym natężeniu ruchu – zarówno pieszym jak i kołowym.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść min. 1 warstwę gruntu w celu dokładnego zamknięcia porów w betonie. Przed rozpoczęciem dalszych prac pozostawić grunt do utwardzenia. Zużycie gruntu: ok. 0,3 -0,7 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Ułożenie laminatu – na powierzchnie nanieść warstwę żywicy winyloestrowej Breston LV347 na grubość ok. 0,2mm (tj. zużycie ok. 0,3 kg/m2), następnie niezwłocznie na warstwie żywicy rozłożyć matę szklaną, powstały laminat wałkować i dosycić żywicą LV347 do momentu powstania na powierzchni filmu żywicy winyloestrowej.
 • Rozłożenie taśmy miedzianej – na powierzchni utwardzonego laminatu wykleić taśmę miedzianą w kwardratach 2m x 2m.
 • Zasypywanie posadzki – na posadzce należy nanieść warstwę farby przewodzącej Breston CV347AS z jednoczesnym zasypaniem nieutwardzonego spoiwa węglikiem krzemu. UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa kwarcowego – posadzka straci właściwości antyelektrostatyczne. W zależności od obciążeń jakim będzie poddawana posadzka można nanieść więcej niż podstawowe 2 warstwy. Zużycie farby: ok. 0,7 kg/m2 na warstwę zasypywaną.
 • Lakierowanie – po utwardzeniu warstwy konstrukcyjnej podłoże należy odkurzyć w celu usunięcia niezwiązanego z posadzką kruszywa kwarcowego. Następnie nanieść warstwę lakierniczą Breston CV347AS za pomocą wałka malarskiego.  Zalecane jest dwukrotne lakierowanie posadzki w celu zamknięcia kruszywa kwarcowego wewnątrz posadzki. W celu złagodzenia stopnia antypoślizgowości posadzki można nanosić więcej warstw lakierniczych Breston CV347AS. Zużycie farby: ok. 0,3 – 0,4 kg/m2 na warstwę.

UWAGA:
Przedstawione wyżej propozycję są wskazówkami, każdy obiekt jednak cechuje się indywidualnymi wymaganiami. W celu najlepszego doboru rozwiązania do przypadku polecamy kontakt z Przedstawicielstwem Breston.

Grafitowy (Zbliżony do RAL9011)
ca. RAL 9011
 1. Dostawa towaru
  1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji chyba, że BRESTON K. DRĄG SP. J., w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.

  2. W przypadku, gdy BRESTON K. DRĄG SP. J. organizuje transport zamówionego towaru (koszty transportu są po stronie Kupującego), jego dostawa następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.

  3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić ilość towaru oraz czy towar nie posiada wad, odebrać komplet dokumentów związanych z dostarczanym towarem oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.

  4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez BRESTON K. DRĄG SP. J. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez BRESTON K. DRĄG SP. J. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

 2. Warunki płatności
  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

  2. BRESTON K. DRĄG SP. J. wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru przez Kupującego lub odbioru towaru przez spedycję.

  3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BRESTON K. DRĄG SP. J. odpowiednią kwotą pieniężną.

  4. Zgłoszenie reklamacji, co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi BRESTON K. DRĄG SP. J. co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.

  5. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę BRESTON K. DRĄG SP. J..

  6. W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba trzecia wymaganym dokumentem jest cesja wierzytelności.

 3. Rękojmia i gwarancja
  1. BRESTON K. DRĄG SP. J. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów (z magazynu, od spedycji) będących przedmiotem umowy, do ich zbadania, co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym.

  3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich BRESTON K. DRĄG SP. J. niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 3 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. e-mail i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu.

  4. Ewentualne wady, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone BRESTON K. DRĄG SP. J. w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia.

  5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela BRESTON K. DRĄG SP. J. (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych wyrobów.

  6. Po zbadaniu przez upoważnionego przedstawiciela spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. reklamowanego towaru sporządzony zostanie przez strony w dwóch egzemplarzach stosowny protokół, w którym zawarty zostanie opis przedmiotu reklamacji. Protokół będzie podstawą do rozpatrzenia zasadności reklamacji. Protokół należy podpisać przez przedstawicieli stron.

  7. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, BRESTON K. DRĄG SP. J. podjęte zostaną kroki w celu obniżenia ceny produktu lub wymiany na nową partię.

  8. Kupujący nie może bez zgody BRESTON K. DRĄG SP. J. podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.

  9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności.

  10. BRESTON K. DRĄG SP. J. jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w terminie, uzależnionym od możliwości BRESTON K. DRĄG SP. J. oraz potrzeb Kupującego.

  11. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego wytycznych BRESTON K. DRĄG SP. J. odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.

  12. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  13. Ulotki i inne materiały promocyjne BRESTON K. DRĄG SP. J. nie mogą być uznane za oświadczenie gwarancyjne.

  14. Gwarancje na materiały w zastosowaniach ciągłego kontaktu tych materiałów z agresywnymi związkami chemicznymi  zbiorniki magazynujące, wymaga pisemnej akceptacji przez BRESTON K. DRĄG SP. J. po podaniu przez Kupującego danych o stosowanych środkach chemicznych, ich stężeniu i temperaturze pracy.

 4. Odstąpienie od realizacji zamówienia
  1. Towar nieodebrany przez Kupującego, o ile znajduje się w ciągłej sprzedaży, nie obciąża Kupującego żadnymi kosztami.

  2. Na nieodebrany towar, który został przygotowany na specjalne życzenie klienta, a klient został o tym na piśmie poinformowany, BRESTON K. DRĄG SP. J. ma prawo żądać pełnej płatności.

Odporność chemiczna długookresowa
Kwas siarkowy 20% odporny do temp. 90°C
Kwas siarkowy 50% odporny do temp. 90°C
Kwas siarkowy 70% odporny do temp. 80°C
Kwas siarkowy 98% krótkotrwały
Kwas solny 20% odporny do temp. 90°C
Kwas solny 37% odporny do temp. 50°C
Kwas azotowy 20% odporny do temp. 65°C
Kwas azotowy 40% odporny do temp. 40°C
Kwas azotowy 65% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas fosforowy 20% odporny do temp. 90°C
Kwas fosforowy 50% odporny do temp. 90°C
Kwas fosforowy 85% odporny do temp. 90°C
Kwas fosforowy 100% odporny do temp. 90°C
Kwas chromowy 20% odporny do temp. 65°C
Kwas octowy 10% odporny do temp. 90°C
Kwas octowy 100% odporny do temp. 40°C
Kwas mlekowy 3% odporny do temp. 90°C
Kwas mlekowy 10% odporny do temp. 90°C
Kwas chlorooctowy 38% odporny do temp. 38°C
Odporność chemiczna długookresowa
Wodorotlenek sodu 20% odporny do temp. 40°C
Wodorotlenek sodu 50% odporny do temp. 40°C
Wodorotlenek amonu 25% odporny do temp. 40°C
Wodorotlenek wapnia odporny do temp. 40°C
Węglan wapnia (szlam) odporny do temp. 70°C
Węglan sodu 25% odporny do temp. 90°C
Chlorek sodu (all) odporny do temp. 90°C
Chlorek żelaza (II) (all) odporny do temp. 90°C
Chlorek żelaza (III) (all) odporny do temp. 90°C
Siarczan amonu (all) odporny do temp. 90°C
Azotan sodu (all) odporny do temp. 90°C
Podchloryn sodu 15% odporny do temp. 50°C
Odporność chemiczna długookresowa
Benzyna ołowiowa odporny do temp. 80°C
Benzyna bezołowiowa odporny do temp. 80°C
Benzyna bezołowiowa +10% dodatku etanolu odporny do temp. 65°C
Benzyna bezołowiowa +95% dodatku etanolu odporny do temp. 50°C
Benzyna bezołowiowa +5% dodatku metanolu odporny do temp. 40°C
Benzyna bezołowiowa +18% dodatku MTBE odporny do temp. 50°C
Nafta odporny do temp. 90°C
Olej opałowy odporny do temp. 90°C
Olej napędowy odporny do temp. 90°C
Paliwo JET odporny do temp. 60°C
Odporność chemiczna długookresowa
Dowanol DPM odporny do temp. 20°C
Dowanol DB odporny do temp. 40°C
Dowanol PM odporny do temp. 20°C
Dowanol EB odporny do temp. 40°C
Dowanol PMA odporny do temp. 20°C
Octan Etylu odporny do temp. 20°C
Octan Butylu odporny do temp. 30°C
Dichloroetan odporny do temp. 25°C
Dimetyloanilina odporny do temp. 40°C
Alkohol Benzylowy odporny do temp. 40°C
Glikol Etylenowy odporny do temp. 95°C
Formaldehyd odporny do temp. 65°C
Ksylen odporny do temp. 50°C
Toluen odporny do temp. 50°C
Aceton 10% odporny do temp. 80°C
Aceton 100% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Chlorek metylenu nieodporny
MEK (keton etylowo-metylowy) odporny do temp. 20°C
Dichlorobenzen odporny do temp. 50°C
Nitrobenzen odporny do temp. 40°C
MTBE odporny do temp. 40°C
MIBK odporny do temp. 50°C
Benzen odporny do temp. 40°C
Styren odporny do temp. 50°C
Gliceryna odporny do temp. 95°C
Alkohol etylowy 40% odporny do temp. 65°C
Alkohol etylowy 96% odporny do temp. 40°C
Alkohol metylowy 100% odporny do temp. 40°C
Perhydrol 3% odporny do temp. 65°C
Perhydrol 30% odporny do temp. 65°C
Woda demineralizowana odporny do temp. 80°C
Olej mineralny odporny do temp. 90°C
Nasi klienci