Breston PE135

Obiekty Kwasu Siarkowego
Produkcja sucha
Produkcja mokra (media nieorganiczne)
Produkcja mokra (media organiczne)
Środowiska agresywne
Breston PE135
Chemoodporna posadzka epoksy-nowolakowa

Wieloskładnikowy system posadzki epoksy-nowolakowej o bardzo wysokiej odporności chemicznej, dedykowany dla obiektów przerobu kwasu siarkowego.

System epoksy-nowolakowy Breston PE135 został zaprojektowany z myślą o posadzkach w obiektach gdzie występuje stężony kwas siarkowy (powyżej 98%), np.:

 • hal przemysłowych fabryk kwasu siarkowego,
 • huty metali (miedź / cynk ),
 • obszary użytkowe na tacach awaryjnych kwasu,

Posadzka Breston PE135 charakteryzuje się jednocześnie bardzo wysoką odpornością mechaniczną dzięki strukturze zasypywanej. Powłoka posiada ekstremalną odporność chemiczną w klasie epoksydów – jest odporna na zaleganie na powierzchni stężonego kwasu siarkowego (98%).

 

Wymagania środowiska pracy:
Temperatura podłoża:8 – 30 ºC
Dopuszczalne przy aplikacji chwilowy (do 8h) zakres temperatur powietrza od 5 do 40 °C
Wilgotność:poniżej 85 %
Uwagi:Brak przeciągów, zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, zwłaszcza przed poranną aplikacją.

 

Wymagania dotyczące podłoża:
Przygotowanie:podłoże oczyszczone z mleczka cementowego oraz zanieczyszczeń przez szlifowanie/śrutowanie/obróbkę strumieniowo-ścierną,
usunięcie betonu zawierającego produkty ropopochodne.
Geometria:wymagane spadki wykonane na podłożu betonowym,
dopuszczalne odchylenie na łacie 2m maksymalnie 6mm (odchylenie nie może niwelować występujących spadków)
Temperatura:minimum 3 ºC powyżej punktu rosy
Wilgotność:poniżej 4% (dla gruntu Breston GE15 / Breston GE29)
poniżej 10% (dla gruntu Breston GE14)
Wytrzymałość:min. 1,5 MPa (badanie Pull-Off)

 

Właściwości aplikacyjne:
Proporcje mieszania:3,5 : 1 (A : B) – dla GE29 (grunt)
2 : 1 (A : B) – dla GE15/GE14 (grunt)
1,8 : 1 (A : B) – dla LE60 (warstwy zasypowe)
4 : 1 (A : B) – dla PE135 (lakier nawierzchniowy)
Czas aplikacji:do 30 minut (próbka 100g)
Czas nanoszenia kolejnych warstw:6 – 48 godzin
UWAGA: Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy powłoki PE135 niezbędne jest wymycie zimną wodą i szmatką utwardzonej powierzchni PE135 lub jej przeszlifowanie
Czas po którym możliwa jest eksploatacja:48 godzin (ruch pieszy)
7 dni (pełny ruch)
Opakowanie handlowe:30 kg (komplet) – Breston GE15 / Breston GE14
25,7 kg (komplet) – Breston GE29
31 kg (komplet) – Breston LE60
25 kg (komplet) – Breston PE135

 

Wykonanie:

Posadzka cienkowarstwowa:  Posadzka dedykowana obiektom o małym natężeniu ruchu, używana jako zabezpieczenie betonu przed nasiąkaniem, lub jako samodzielna powłoka chemoodporna.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść min. 1 warstwę gruntu w celu dokładnego zamknięcia porów w betonie. Zużycie gruntu: ok. 0,3 – 0,5 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Lakierowanie – po utwardzeniu warstwy gruntującej nanieść za pomocą wałka malarskiego co najmniej 2 warstwy Breston PE135 w odpowiednim odstępie czasowym. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy powłoki PE135 niezbędne jest wymycie zimną wodą i szmatką utwardzonej powierzchni PE135 lub jej przeszlifowanie. Zużycie farby: ok. 0,3 – 0,4 kg/m2 na warstwę.

 

Posadzka antypoślizgowa: Grubopowłokowa wersja posadzki skierowana dla obiektów o dużym natężeniu ruchu – zarówno pieszym jak i kołowym.

 • Gruntowanie podłoża – na posadzkę nanieść warstwę gruntującą, niezwłocznie po aplikacji gruntu przesypać posadzkę naturalnym suszonym piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4 – 0,8 mm i odczekać do utwardzenia żywicy (opcjonalnie). Zużycie gruntu: ok. 0,3 – 0,5 kg/m2 (zależnie od chłonności podłoża).
 • Zasypywanie posadzki – po utwardzeniu należy odkurzyć posadzkę usuwając cały niezwiązany żywicą piasek kwarcowy. Na powierzchnie posadzki należy nanieść warstwę żywicy Breston LE60 z jednoczesnym zasypaniem nieutwardzonej spoiwa piaskiem kwarcowym. W zależności od obciążeń jakim będzie poddawana posadzka można nanieść więcej niż podstawowe 2 warstwy. Zużycie spoiwa: ok. 0,7 kg/m2 na warstwę zasypywaną.
 • Lakierowanie – po utwardzeniu warstwy konstrukcyjnej podłoże należy odkurzyć w celu usunięcia niezwiązanego z spoiwem kruszywa kwarcowego. Następnie nanieść warstwę lakierniczą Breston PE135 za pomocą pacy metalowej.  Zalecane jest jednokrotne lakierowanie posadzki w celu zamknięcia kruszywa kwarcowego wewnątrz posadzki. Zużycie farby: ok. 0,8 kg/m2 na warstwę.

UWAGA:
Przedstawione wyżej propozycję są wskazówkami, każdy obiekt jednak cechuje się indywidualnymi wymaganiami. W celu najlepszego doboru rozwiązania do przypadku polecamy kontakt z Przedstawicielstwem Breston.

Popielaty (Zbliżony do RAL7040)
ca. RAL 7040
 1. Dostawa towaru
  1. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji chyba, że BRESTON K. DRĄG SP. J., w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.

  2. W przypadku, gdy BRESTON K. DRĄG SP. J. organizuje transport zamówionego towaru (koszty transportu są po stronie Kupującego), jego dostawa następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.

  3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić ilość towaru oraz czy towar nie posiada wad, odebrać komplet dokumentów związanych z dostarczanym towarem oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.

  4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez BRESTON K. DRĄG SP. J. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez BRESTON K. DRĄG SP. J. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

 2. Warunki płatności
  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

  2. BRESTON K. DRĄG SP. J. wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru przez Kupującego lub odbioru towaru przez spedycję.

  3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BRESTON K. DRĄG SP. J. odpowiednią kwotą pieniężną.

  4. Zgłoszenie reklamacji, co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi BRESTON K. DRĄG SP. J. co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.

  5. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę BRESTON K. DRĄG SP. J..

  6. W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba trzecia wymaganym dokumentem jest cesja wierzytelności.

 3. Rękojmia i gwarancja
  1. BRESTON K. DRĄG SP. J. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów (z magazynu, od spedycji) będących przedmiotem umowy, do ich zbadania, co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym.

  3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich BRESTON K. DRĄG SP. J. niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 3 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. e-mail i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu.

  4. Ewentualne wady, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone BRESTON K. DRĄG SP. J. w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia.

  5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela BRESTON K. DRĄG SP. J. (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych wyrobów.

  6. Po zbadaniu przez upoważnionego przedstawiciela spółki BRESTON K. DRĄG SP. J. reklamowanego towaru sporządzony zostanie przez strony w dwóch egzemplarzach stosowny protokół, w którym zawarty zostanie opis przedmiotu reklamacji. Protokół będzie podstawą do rozpatrzenia zasadności reklamacji. Protokół należy podpisać przez przedstawicieli stron.

  7. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, BRESTON K. DRĄG SP. J. podjęte zostaną kroki w celu obniżenia ceny produktu lub wymiany na nową partię.

  8. Kupujący nie może bez zgody BRESTON K. DRĄG SP. J. podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.

  9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności.

  10. BRESTON K. DRĄG SP. J. jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w terminie, uzależnionym od możliwości BRESTON K. DRĄG SP. J. oraz potrzeb Kupującego.

  11. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego wytycznych BRESTON K. DRĄG SP. J. odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.

  12. BRESTON K. DRĄG SP. J. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  13. Ulotki i inne materiały promocyjne BRESTON K. DRĄG SP. J. nie mogą być uznane za oświadczenie gwarancyjne.

  14. Gwarancje na materiały w zastosowaniach ciągłego kontaktu tych materiałów z agresywnymi związkami chemicznymi  zbiorniki magazynujące, wymaga pisemnej akceptacji przez BRESTON K. DRĄG SP. J. po podaniu przez Kupującego danych o stosowanych środkach chemicznych, ich stężeniu i temperaturze pracy.

 4. Odstąpienie od realizacji zamówienia
  1. Towar nieodebrany przez Kupującego, o ile znajduje się w ciągłej sprzedaży, nie obciąża Kupującego żadnymi kosztami.

  2. Na nieodebrany towar, który został przygotowany na specjalne życzenie klienta, a klient został o tym na piśmie poinformowany, BRESTON K. DRĄG SP. J. ma prawo żądać pełnej płatności.

Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Kwas siarkowy 20% odporny
Kwas siarkowy 50% odporny
Kwas siarkowy 70% odporny
Kwas siarkowy 98% odporny
Kwas solny 20% odporny
Kwas solny 37% odporny
Kwas azotowy 20% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas azotowy 40% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas azotowy 65% nieodporny
Kwas fosforowy 20% odporny
Kwas fosforowy 50% odporny
Kwas fosforowy 85% odporny
Kwas fosforowy 100% odporny
Kwas chromowy 20% krótkotrwały kontakt (do 3dni)
Kwas octowy 10% odporny
Kwas octowy 100% nieodporny
Kwas mlekowy 3% odporny
Kwas mlekowy 10% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Wodorotlenek sodu 20% odporny
Wodorotlenek sodu 50% odporny
Wodorotlenek amonu 25% odporny
Wodorotlenek wapnia (all) odporny
Węglan wapnia (szlam) odporny
Węglan sodu 25% odporny
Chlorek sodu (all) odporny
Chlorek żelaza (II) (all) odporny
Chlorek żelaza (III) (all) odporny
Siarczan amonu (all) odporny
Azotan sodu (all) odporny
Podchloryn sodu 15% odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Benzyna ołowiowa odporny
Benzyna bezołowiowa odporny
Nafta odporny
Olej opałowy odporny
Olej napędowy odporny
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C
Ksylen odporny
Toluen odporny
Aceton 10% odporny
Aceton 100% nieodporny
Chlorek metylenu nieodporny
MEK (keton etylowo-metylowy) nieodporny
Benzen nieodporny
Styren nieodporny
Alkohol etylowy 40% odporny
Alkohol etylowy 96% odporny
Alkohol metylowy 100% odporny
Perhydrol 3% odporny
Perhydrol 30% nieodporny
Woda demineralizowana odporny
Olej mineralny odporny
Nasi klienci